सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।०५।२७ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२९९/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२७ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२९८/०७२-७३ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२७ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२९७/०७२-७३ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२७ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२९६/०७२-७३ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/२७ धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङकाे वि.नं. १३९३१/०७१-७२ (खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको वैकल्पिक सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।२७ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६०१–१५६०२/०७२–७३ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स, पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/२६ म.क्षे.नि. कमलपोखरी, काठमाडौंको वि.नं. ११४४१/०७१-७२ (खुला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सव-इन्जिनियर पदको वैकल्पिक सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२६ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर १७२६२/०७२-७३ (खुला), १७२६३/०७२-७३ (महिला),१७२६४/०७२-७३ (आ.ज.), १७२६५/०७२-७३ (मधेशी), १७२६७/०७२-७३ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्जिनियर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२६ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२६७/०७२-७३ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२६ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२६५/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Next   Last