सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।५।२९ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६१०/०७२–७३ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे.उपसमूह, पाँचौ तह, ल्याब टेक्निसियन पदको सिफारिश सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।३० केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर १७३०९/०७२-७३ (खुला) र १७३१०/०७२-७३ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मत्स्य विकास अधिकृत पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।३० केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३१०/०७२-७३ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मत्स्य विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।३० केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३०९/०७२-७३ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मत्स्य विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२९ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१०७/०७२–७३ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री. समूह, पाँचौ तह डेन्टल हाइजिनिष्ट पद उम्मेद्वार सिफारिस डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२९ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर १७३०५/०७२-७३ (खुला), १७३०६/०७२-७३ (महिला),१७३०७/०७२-७३ (आ.ज.) र १७३०८/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२९ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३०८/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२९ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३०७/०७२-७३ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२९ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३०६/०७२-७३ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२९ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३०५/०७२-७३ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next   Last