सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९।७।१७ आयोगको म.क्षे.नि.कमलपोखरीको वि.नं.६७१।०६८–६९(खुला) अनुसार नेपाल इन्जि सेवा,सिभिल समूह,जनरल उप–समूह,रा.प.अनं प्रथम श्रेणी,सव–इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।७।१७ आयोगको म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं.६७०।०६८–६९(दलित) अनुसार नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उप–समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, सव–इन्जिनियर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।७।१७ आयोगको म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि. नं.६६९।०६८–६९(मधेशी)अनुसार नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उप–समूह, राजपत्र अनं प्रथम श्रेणी, सव–इन्जिनियर पद  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/१९ म.प.क्षे.नि.,सुर्खेतको वि.नं.१७१६/०६८-६९(खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, पुस्तकालय सहायक डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।७।१९ लोक सेवा आयोग सू.प.क्षे.नि., दिपायलको वि.नं. २१६९/०६८—६९(खुला), वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, रेन्जर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।७।१९ लोक सेवा आयोग सू.प.क्षे.नि., दिपायलको वि.नं. २१६७/०६८—६९(महिला) र वि.नं. २१६८/०६८—६९(खुला) वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, भूसंरक्षण सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।७।१९ लोक सेवा आयोग सू.प.क्षे.नि., दिपायलको वि.नं. २१६८/०६८—६९(खुला), वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, भूसंरक्षण सहायक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।७।१९ लोक सेवा आयोग सू.प.क्षे.नि., दिपायलको वि.नं. २१६७/०६८—६९(महिला), वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, भूसंरक्षण सहायक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।७।१९ लोक सेवा आयोग सू.प.क्षे.नि., दिपायलको वि.नं. २१६४/०६८—६९(खुला), कृषि सेवा, खा.पो.तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्रा.स. पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।७।१६ आयोगको म.क्षे.नि.कमलपोखरीको वि.नं. ६६१।०६८।६९(आ.प्र.)अन्तर्गत दरखास्त फाराम रद्द गरी योग्यताक्रमबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस