सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९/०७/२४ प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. ११९६/०६८-६९ (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. ११९५/०६८-६९ (आदिवासी जनजाती), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. ११९४/०६८-६९ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/७/२१ पू. क्षे. नि., धनकुटाको वि.नं. १६३/०६८/६९( आ.ज.), १६४/०६८/०६९(खुला), आ. यो.तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सुपरिवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२१ प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. ११९३/०६८-६९ (महिला), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, रेन्जर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२१ प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. ११९१/०६८-६९ (मधेशी) र ११९२/०६८-६९ (खुला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, भुसंरक्षण सहायक पदको कुल पाप्ताङ्कका आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२१ प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. ११९२/०६८-६९ (खुला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, भुसंरक्षण सहायक डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२१ प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. ११९१/०६८-६९ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, भुसंरक्षण सहायक डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।०७।२० केन्द्रिय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३०४९/०६८-६९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।७।१७ आयोगको विज्ञापन नं.६६९, ६७०, ६७१-०६८–६९ नेपाल इन्जि.सेवा,सिभिल समूह, जनरल उपसमूह,रा.प.अनं.प्र.श्रेणी,सव–इन्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस