सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९/०७/२४ म.प.क्षे.नि.,सुर्खेतको वि.नं.१७०६-१७११/०६८-६९(समावेसी/खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ म.प.क्षे.नि.,सुर्खेतको वि.नं.१७११/०६८-६९(खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ म.प.क्षे.नि.,सुर्खेतको वि.नं.१७१०/०६८-६९(अपांग), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ म.प.क्षे.नि.,सुर्खेतको वि.नं.१७०९/०६८-६९(दलित), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ म.प.क्षे.नि.,सुर्खेतको वि.नं.१७०८/०६८-६९(मधेसी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ म.प.क्षे.नि.,सुर्खेतको वि.नं.१७०७/०६८-६९(आ./ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ म.प.क्षे.नि.,सुर्खेतको वि.नं.१७०६/०६८-६९(महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. ११९४/०६८-६९ (महिला), ११९५/०६८-६९ (आ.ज.), ११९६/०६८-६९ (मधेशी), ११९७/०६८-६९ (अपाङ्ग) र ११९८/०६८-६९ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको कुल प्राप्ताङ्कका आधारमा एकमुष्ठ योग्यताक्रम । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. ११९८/०६८-६९ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२४ प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. ११९७/०६८-६९ (अपाङ्ग), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर डाउन्लोड गर्नुहोस