सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९।८।१० म.क्षे.नि.वि.नं.६८९,६९०-०६८–६९(समावेशी,खुला)नेपाल इन्जि.,मेट्रोलोजी,रा.प.अनं प्रथम,सहायक निरीक्षक  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/९ पू.क्षे.नि.,धनकुटाको वि.नं.१८३/०६८–६९(खुला),रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(प्रा.),कृषि, खा.पो.तथा गु.नि., प्रा.स. पद   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/९ पू.क्षे.नि.,धनकुटाको वि.नं.१७३–१७४/०६८–६९(समावेशी र खुला),रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(प्रा.) इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक, एकमुष्ट योग्यताक्रम     डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/९ पू.क्षे.नि.,धनकुटाको वि.नं.१७४/०६८–६९(खुला),रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(प्रा.) इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/९ पू.क्षे.नि.,धनकुटाको वि.नं.१७३/०६८–६९(मधेशी),रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(प्रा.) इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/८ पू.क्षे.नि.,धनकुटाको वि.नं.१६७–१६९/०६८–६९(समावेशी÷खुला),रा.प.अनं. प्रथम, इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, सब–इञ्जिनियर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/८ पू.क्षे.नि.,धनकुटाको वि.नं.१६९/०६८–६९(खुला),रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(प्रा.) इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन सब–इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/८ पू.क्षे.नि.,धनकुटाको वि.नं.१६८/०६८–६९(अपाङ्ग),रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(प्रा.) इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन सब–इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/८ पू.क्षे.नि.,धनकुटाको वि.नं.१६७/०६८–६९(महिला),रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(प्रा.) इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन सब–इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९-८-८ म.क्षे.नि.वि.नं.६८५,६८७,६८८।०६८–६९(खुला,समावेशी)नेपाल इन्जि.सेवा, मेकानिकल,निर्माण उपकरण संभार,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी,सिनियर मेकानिक्स मे.सु.पद  डाउन्लोड गर्नुहोस