सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९/०८/१७ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७२०/०६८–६९(महिला), नेपाल इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, अमिन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।८।१५ म.क्षे.नि.वि.नं.६९९,७००।०६८–६९(खुला,समावेशी)नेपाल इन्जि.,केमिष्ट्री,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी,सहायक रसायनविद/असिष्टेण्ट केमिष्ट/सि.ल्या.अ.  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।८।१५ म.क्षे.नि.वि.नं. ६९३, ६९४,६९५ र ६९८/०६८–६९(महिला,आ.ज.,मधेशी र खुला), इन्जि.सर्भे,रा.प.अनं.प्रथम-सर्भेक्षक,नापी निरीक्षक पद  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१४ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१५०७/०६८–६९(खुला), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१४ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७१७-१७१९/०६८–६९(मधेशी/खुला), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.मौ.वि.स. एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१४ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७१९/०६८–६९(खुला), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.मौ.वि.स. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१४ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७१७/०६८–६९(मधेशी), नेपाल इञ्जि.सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.मौ.वि.स. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।०८।११ केन्द्रिय कार्यालयः वि.नं. ३०५७/०६८-६९ (महिला), ३०५८/०६८-६९ (आ.ज.), ३०५९/०६८-६९ (मधेशी) र ३०६१/०६८-६९ (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), लेखा परीक्षण अधिकारी पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।०८।११ केन्द्रिय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३०६१/०६८-६९ (खुला), नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), लेखा परीक्षण अधिकारी पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।०८।११ केन्द्रिय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३०५९/०६८-६९ (मधेशी), नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), लेखा परीक्षण अधिकारी पद डाउन्लोड गर्नुहोस