सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९/०८/१८ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७२४/०६८–६९(मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१८  म.क्षे.नि.कमलपोखरीको विज्ञापन नं.७१७ र ७१८/०६८–६९ (महिला र खुला) नेपाल वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, रेन्जर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१८  म.क्षे.नि.कमलपोखरीको विज्ञापन नं.७१२/०६८–६९ (आदिवासी/जनजाती) अनुसार नेपाल कृषि सेवा, भेटेरीनरी समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१८  म.क्षे.नि.कमलपोखरीको विज्ञापन नं.७१० र ७११/०६८–६९ (दलित र खुला) अनुसार नेपाल कृषि सेवा, एगृकल्चर इकोनोमिक्स एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१८  म.क्षे.नि.कमलपोखरीको विज्ञापन नं.७०९/०६८–६९ (खुला) अनुसार नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१८ म.क्षे.नि.कमलपोखरीको विज्ञापन नं.७०७ र ७०८/०६८–६९ (मधेशी र खुला) अनुसार नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पद  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१८  म.क्षे.नि.कमलपोखरीको विज्ञापन नं. ७०६/०६८–६९ (दलित) , नेपाल कृषि सेवा, लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, पशु सेवा प्राविधिक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१८  म.क्षे.नि.विज्ञापन नं.७०४ र ७०५/०६८–६९ (दलित र खुला) अनुसार नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।०८।१२ केन्द्रिय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३०६२/०६८-६९ (महिला), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।८।१८ लोक सेवा आयोग, सु.प.क्षे.नि., दिपायलको वि.नं. २१७०/०६८–६९ (महिला), २१७१/०६८–६९ (आ.ज.), २१७२/०६८–६९ (मधेशी) र २१७३/०६८–६९ (खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्यूटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस