सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९/०८/२० म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७२९-१७३१/०६८–६९(समावेशी/खुला), नेपाल कृषि सेवा, वाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/२० म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७३१/०६८–६९(खुला), नेपाल कृषि सेवा, वाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/२० म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७३०/०६८–६९(आ./ज.), नेपाल कृषि सेवा, वाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/२० म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७२९/०६८–६९(महिला), नेपाल कृषि सेवा, वाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१३ प.क्षे.नि. पोखराको विज्ञापन नं. १००२ देखि १००७/०६८–६९ (समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवको सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूह तथा नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१९ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७२८/०६८–६९(आ./ज.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प.से.प्रा. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१९ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७२७/०६८–६९(महिला), नेपाल कृषि सेवा, वागवानी समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१८ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७२४-१७२६/०६८–६९(समावेशी/खुला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स.पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१८ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७२६/०६८–६९(खुला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/१८ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७२५/०६८–६९(दलित), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. डाउन्लोड गर्नुहोस