सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९/८/२६ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं.१९४/०६८–०६९(मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्यूटर अपरेटर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/२६ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं.१९३/०६८–०६९(आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्यूटर अपरेटर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/२६ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं.१९२/०६८–०६९(महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्यूटर अपरेटर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/२४ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं.१८२/०६८–०६९(खुला) कृषि, एगृ इको एण्ड मार्केटिङ्ग, रा.प.अनं.प्रथम, ना.प्रा.स.पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/२४ यस निर्देशनालयको वि.नं.१८०–१८१/०६८–०६९(समावेशी र खुला) कृषि, बाली विकास, रा.प.अनं.प्रथम, ना.प्रा.स.पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/२४ यस निर्देशनालयको वि.नं.१८१/०६८–०६९(खुला) कृषि सेवा,बाली विकास समूह, रा.प.अनं.प्रथम, ना.प्रा.स.पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/२४ यस निर्देशनालयको वि.नं.१८०/०६८–०६९(आ.ज.) कृषि सेवा,बाली विकास समूह, रा.प.अनं.प्रथम, ना.प्रा.स.पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/२१ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७३७/०६८–६९(आ./ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, मूख्य महिला कार्यकर्ता डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/२१ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७३३-१७३४/०६८–६९(मधेशी/खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प.स्वा.प्रा. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/२० म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१७३२/०६८–६९(खुला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ समूह, रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. डाउन्लोड गर्नुहोस