सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९/९/२ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं.१८४/०६८–०६९( समावेशी महिला), नेपाल वन सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, रेञ्जर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/९/२ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं. ७९/०६७–०६८(खुला) रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरहको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/९/२ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं. ७४/०६७–०६८(महिला) रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरहको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/२६ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं १८१/०६८–०६९(खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(प्रा.), प्रा.स. पदको विवरण सच्याईएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/२९  म.क्षे.नि.कमलपोखरीको विज्ञापन नं.७२२ र ७२३/०६८–६९ (महिला र खुला) नेपाल वन सेवा,स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, भूसंरक्षण सहायक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।८।२८ म.क्षे.नि.वि.नं.७१९,७२०,७२१।०६८–६९(समावेशी,खुला)नेपाल वन,फरेष्ट रिसच,रा.प.अनं.प्रथम, रेन्जर पद  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।८।२७ म.क्षे.नि.वि.नं.७१४,७१५,७१६/०६८–६९(समावेशी,खुला)नेपाल कृषि,खा.पो.गु.नि.,रा.प.अनं.प्रथम,प्रा.स.पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/२६ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं.१९२–१९६/०६८–०६९( समावेशी र खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्यूटर अपरेटर पदको एकमूष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/२६ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं.१९६/०६८–०६९(खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्यूटर अपरेटर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/२६ पु.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं.१९५/०६८–०६९(दलित), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्यूटर अपरेटर पद डाउन्लोड गर्नुहोस