सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३/६/९ २०७३/६/९– म.क्षे.नि., नयाँ बानेश्वर, वि.नं. ११४१४–११४१५/०७२–७३ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, पाँचौ तह तथा फिजियोथेरापी असिष्टेण्ट पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/६/९ २०७३/६/९– म.क्षे.नि., नयाँ बानेश्वर, वि.नं. ११४१५/०७२–७३ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, पाँचौ तह तथा फिजियोथेरापी असिष्टेण्ट पदको सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/६/९ २०७३/६/९– म.क्षे.नि., नयाँ बानेश्वर, वि.नं. ११४१४/०७२–७३ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, पाँचौ तह तथा फिजियोथेरापी असिष्टेण्ट पदको सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०६ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५४३/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ प.क्षे.नि.पोखराको वि.नं. १३०९५/०७१–७२ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक पाँचौ तह¸ अ.न.मी. पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/६/५ २०७३/६/५-म.क्षे.नि., कलपोखरी, वि.नं.११४०८/०७२-७३(खुला), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, पाँचौ तह तथा डेण्टल हाइजिनिष्ट पदको सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर १७३१५/०७२-७३ (खुला) र १७३१७/०७२-७३ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३१७/०७२-७३ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३१६/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३१५/०७२-७३ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last