प्रकाशन

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६७ असार A Report on Strategic Plan for PSC 2010 डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४ असोज अठचालीसौं बार्षिकप्रतिवेदन २०६३/०६४ (विषय सुचि र सारंस) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४ असोज अठचालीसौं बार्षिकप्रतिवेदन २०६३/०६४ (परिच्छेद १-९) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४ असोज अठचालीसौं बार्षिकप्रतिवेदन २०६३/०६४ (अनुसुचि १-१५) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४ असोज अठचालीसौं बार्षिकप्रतिवेदन २०६३/०६४ (अनुसुचि १६-१९) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४ असोज अठचालीसौं बार्षिकप्रतिवेदन २०६३/०६४ (अनुसुचि २०-२६) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४ असोज अठचालीसौं बार्षिकप्रतिवेदन २०६३/०६४ (अनुसुचि २७-३५) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/०३/०५ निजामति सेवा पत्रिका (आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको सारांश) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/०३/०५ निजामति सेवा पत्रिका (अंग्रेजी खण्ड) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/०३/०५ निजामति सेवा पत्रिका (नेपाली खण्ड) डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6  Next   Last