सूचना

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३/६/७ अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका उमेदवारहरुले योग्यता र अनुभवका प्रमाणपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/२६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको कार्यालय भवन सर्ने बारेको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/१६ प्रेस विज्ञप्ति डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/४/३२ दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्रको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/४/२७ रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको अन्तिम चरणको परीक्षाका लागि आवश्यक प्रमाणपत्र बुझाउने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/४/२६ प्रेस विज्ञप्ती – सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाहरुको पदपूर्ति प्रकृयाबारे डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/४/१ प्रेस विज्ञप्ति– आयोगको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सम्बन्धमा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/४/१ अायाेगकाे आ.व. २०७३/७४ को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका (निजामती सेवा र सुरक्षा निकायहरु तथा अन्य सरकारी सेवा/संगठित संस्थाहरु) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/३/२९ स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदको परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/३/१५ वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/३/१ स्वास्थ्य सेवाका एघारौं, नवौं तह र वन सेवा, हात्तिसार समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका पदको परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/१२ नेपाल शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, नायब प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा मिति सच्चाइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।१।२६ निजामती सेवा पत्रिका २०७३ असार अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/२६ सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/२४ राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको बढुवा प्रयोजनको लागि सेवा, समूह एवं कार्यालय रोजाइको प्राथमिकताक्रम फारामको ढाँचा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/१६ दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।१०।२४ रा.प.तृतीय श्रेणी(प्रा.) तहका लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशाेधन सम्वन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/९/२९ Online मार्फत् दरखास्त पेश गर्ने विधि/तरिकासम्बन्धी विवरण तथा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/९/१३ लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वैकल्पिक उमेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/८/६ Online मार्फत् दरखास्त पेश गर्ने विधि/तरिकासम्बन्धी विवरण तथा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/७/३० ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना रद्द गरिएको र परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/७/२४ प्राविधिक सेवाहरुतर्फ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी एवं स्वास्थ्य सेवा (सातौं र आठौं तह) का पदहरुको परीक्षा योजना संशोधन सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०६/२९ जेष्ठता तथा कार्यक्षमता बढुवा र विज्ञापन छुट/संशोधन सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०६/२९ मिति २०७१/१२/२५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार(परीक्षा मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ भनिएका)रा.प.अनं.द्वितीय (प्रा.) विभिन्न पदहरुको परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०६/२८ ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको सम्बनधी प्रेस विज्ञप्ती डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/६/२० नेपाल प्रहरी सेवा तर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/६/१९ प्रेस विज्ञप्ती डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/६/१५ मिति २०७१।१२।२५ मा प्रकाशति सूचना अनुसार (परीक्षा मिति पछि प्रकाशित गरिनेछ भनिएका) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीका विभिन्न पदहरुका परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/५/२९ परीक्षा रद्द गरी निलम्बन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/५/२८ मिति २०७१।१०।२८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार(परीक्षा मिति पछि प्रकाशन गरिने छ भनिएका) पाचौ तह, ई.सि.जी.टेक्निसियन पदका परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/५/१८ मिति २०७१।११।४ मा प्रकाशति सूचना अनुसार (परीक्षा मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ भनिएका) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ओभरसियर (इलेक्ट्रीकल) पदका परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/५/४ मिति २०७१/१०/२८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार (परीक्षा मिति पछि प्रकाशित गरिनेछ भनिएका) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तहका विभिन्न पदहरुका परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/५/३ निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिश गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/४/२७  निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिश गरिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/३/३१ लोक सेवा आयोगको आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को पदपूर्ति सम्बन्धी बार्षिक कार्यतालिका स्वीकृत सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ती डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।३।६ लोक सेवा आयोग र अन्तर्गत निकायहरुका सूचना अधिकारीहरुको विवरण डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०२/२२ विविध सेवा रा.प. द्वितीय श्रेणी, प्रमुख महिला विकास अधिकृत तथा इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, एअरपोर्ट उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको स्थगित परीक्षाहरुको परीक्षा मिति तोकिएको अत्यन्त जरुरी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।२।१५ नायब सुब्बा वा सो सरह पदकाे परराष्ट्र सेवातर्फको थप पत्रको परीक्षा समय परिवर्तन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/२/८ लोक सेवा आयोगका स्थगित अन्तर्वार्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०२/०७ लोक सेवा आयोगका स्थगित परीक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०२/०७ निजामती सेवा पत्रिका २०७२ असार अंककाे लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०१/२४ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह प्राविधिक, अप्राविधिक र स्वास्थ्य सेवा, चौंथो तहको सवै पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१/१६ प्रेस विज्ञप्ती डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०१/१५ प्राविधिक खरिदार वा सो सरह पदको लागि दरखास्त दिने म्याद पुनः थप गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१/१५ रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह (प्राविधिक/अप्राविधिक) पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७  प्राविधिक खरिदार वा सो सरह पदको लागि दरखास्त दिने म्याद थप गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१/१३  अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१२/२७ मागपद संख्या संशोधन गरिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१२/२६  प्रेस विज्ञप्ती डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१२/२२  दरखास्त फारम रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१२/१२  मितिः २०७१।१२।१२ को प्रेस विज्ञप्ती डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१२/११  राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदका लिखित परीक्षाकाे भवन स्पष्ट पारिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१२/५  लोक सेवा आयोगको मिति २०७१/१२/१० देखि २०७१/१२/१५ गते सम्मको लिखित परीक्षा सारिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१२/४  रा.प. द्वितीय श्रेणी, प्रमुख महिला विकास अधिकृत (आ.प्र. र खुला) र  रा.प. तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर (खुला) को लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/११/२५ लोक सेवा आयोगको मिति २०७१/१२/४ देखि ०७१/१२/९ गते सम्मको लिखित परीक्षा सारिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१०/४ राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तर्फको शैक्षिक योग्यता स्पष्ट पारिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१०/१५ नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ्ग समूह, जनरल नर्सिङ्ग उपसमूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/९/२९  दरखास्त फारम रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/९/२७ दरखास्त फाराम एवं लिखित परीक्षा रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/०८/२३ स्वास्थ्य, आयुर्वेद, पाँचौ तह आयुर्वेद सहायक/कविराज पदको स्थगित अन्तर्वार्ता कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/८/१० परीक्षा केन्द्र सच्याईएको सूच्ना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/७/२८  महिला विकास अधिकृत पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सच्याईएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/६/२ दक्ष/विज्ञको सूची (राेष्टर) अद्यावधिक गर्ने सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/५/२५  सच्चाइएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/५/२५  सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/०५/२० स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, साताैं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित परीक्षा मिति तोकिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/४/३० स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाचौँ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट/सि.अ.हे.व/प.नि.सु/क्ष.कु.स, पदको लिखित परीक्षा मिति तोकिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/४/७ निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिस गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/३/३२ निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/३/२६ नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, आयुर्वेद सहायक पाँचौ तह कविराज पदको अन्तर्वार्ता लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही स्थगित गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/३/२४ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नंं ११७१/०७०–७१, (आ.प्र.) को लिखित परीक्षाको नतिजाको भुल सुधार सम्बन्धमा ।   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/३/२४ लोक सेवा आयोगको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/३/२३ मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय कमलपोखरीको वि.नं. ७६८–७६९/०७०–७१, नेपला इन्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित परीक्षा मिति तोकिएको सूचना ।   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/३/९ मेची अञ्चल कार्यालयको वि.नं.३५१–३५७/0७०–७१ को वनरक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण हुने स्थान परिवर्तन भएको सूचना ।   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/२/२८ सच्याइएकाे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/२/२५ वि.नं. ७६८–७६९/०७०-७१, नेपाल इञ्जिनियरङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्र.स. पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/२/२१ सच्याइएकाे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/२/११ सच्याइएकाे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।२।५ वि.नं. ३३६०।०७०।७१, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिष्ट, नवौं तहकाे लिखित परीक्षाको मिति र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१/२२ विज्ञापनहरू रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१/१६ वि.नं.२४०६/०६९-७०, नेपला इञ्जी. सेवा, जनरल मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणीको लिखित परीक्षाको मिति र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१/१३ स्वास्थ्य सेवा, पाँचौ‌ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट/सि.अ.हे.व/प.नि.सु./क्ष.कु.स पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१/१२ विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/१२/२६ सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/१२/२० वि.नं. २६७०–२६७३/०६९–७० (खुला, महिला, आ.ज. र मधेसी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौँ तह, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक पदको स्थगित अन्तर्वार्ता पुनः सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/११/२९ रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरहको पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने सम्भावित उम्मदेवारहरुका लागि सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/११/२८ मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको समावेशी समूहको विज्ञापन सच्याइएको सूचना   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/११/२८ रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदको प्रथम चरणको नतिजा सम्बन्धी थप सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/११/२० स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौँ तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/१०/२६ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको लोक सेवा आयोगको चउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/१०/०८ दरखास्त दस्तुर सम्बन्धमा डाउन्लोड गर्नुहोस
2070/09/12 रा.प तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहको विज्ञापनमा समावेशीतर्फ प्रतिशत निर्धारण भई बाँकी रहेका पदलाई विज्ञापनमा पद कायम गरिएको सूचना   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०९/११ मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.न. ३०२–३१०/०६९–७० खरिदार वा सो सरह (आ.प्र., खुला र समावेशीको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०८/२८ रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको बढुवा सूचना नं. संशोधन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०८/२६ स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसूमह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट (आ.प्र) पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०८/०६ समूह, उपसमूह एवं शैक्षिक योग्यता सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०७/२९ मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं ३५६÷०६९–७० (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.पन. अनं द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०७/२७ व्यवस्थापिका संसद सेवाको प्राविधिक अधिकृत पदको छुट विज्ञापन सम्बन्धमा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०७/२८ शैक्षिक याेग्यता थप सम्बधमा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०७/१५ स‌शोधित प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/७/११ रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्रा./अप्रा.) तथा स्वास्थ्य सेवाका एघारौँ र नवौँ तहका पदहरुको दरखास्त फाराम बुझाउने मिति थप गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/७/१० स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ र नवौँ तह आ.प्र.को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/६/२३ साविक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ १ बमोजिम समायोजन भई यस आयोग वा अन्तर्गत पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुको लागि जरुरी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/६/२१ वनरक्षक पदकाे परीक्षा मिति संशाेधन गरिएकाे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/६/२१ परीक्षाा रद्द गरिएकाे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०५/१६ वनरक्षक पदको पदपूर्ति विशेष कार्यतालिका डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।५।१५ मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको विज्ञापन नम्बर ७०४-७१०/०६९-७०(खुला र समावेशी) नेपाल विविध सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०५/०७ निजामती सेवा पुरस्कार दावी गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०४/२० विज्ञापन नं ७४१–७४२/०६९–७० इन्जि सेवा, ना.प्रा.स/एशोसिएसन अर्गनाइजर पदको लिखित परीक्षा मिति सच्च्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०४/०१ स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँ तहको परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०३/२६ स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ्ग अधिकृत, सातौं तहको परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।०३।२४ नर्सिङ्ग अधिकृत पदको महिला तर्फ पदसंख्या छुट्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/३/३ लोक सेवा आयोगको ६३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।०२।०५ विशेष परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।०२।०५ विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।०२।०२ विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।०१।११ राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरहका प्राविधिक पदहरुको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका OMR मेशिनबाट परीक्षण हुने वारेको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।१२।२९ सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१२/२३ निजामती सेवा पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१२/१४ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) आ.प्र., खुला र समावेशी पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१२/१४ निर्णय मिति सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/११/११  नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइवे/इरिगेशन उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणीका स्थगित अन्तर्वार्ता संचालन हुने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/११/२ नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१०/२४ मिति २०६९।१०।२४ मा प्रकाशित नेपाल कृषि सेवा अन्तर्गतका विभिन्न समूहहरुको न्यूनतम शौक्षिक योग्यता सम्बन्धमा । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१०/२२ लोक सेवा आयोगबाट मिति २०६९/८/२७ गते प्रकाशित रा.प.तृतीय श्रेणीका (अप्राविधक) तर्फका विज्ञापनहरु (खुला र आ.प्र.) मा काठमाण्डौ उपत्यका दरखास्त संकलन केन्द्रबाट दर्ता गरिएका दरखास्तको स्विकृत नामावली डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/९/२७ प्रेस विज्ञप्ति डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/९/२५ आयोगको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको विज्ञापन नं. २०१४/०६८–६९ (खुला), खरिदार वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुने स्थान सच्याइएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०९/१२ आयोगबाट मिति २०६९/०७/२९ गते प्रकाशित रा.प.तृतीय (प्रविधिक) तर्पmका विज्ञापनहरु (खुला/आ.प्र.)मा काठमाण्डौ उपत्यका दरखास्त संकलन केन्द्रमा दरखास्त वुझाउने उम्मेदवारहरुको स्विकृत नामावली डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/२५ परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/११ लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/५ आयोगबाट मिति २०६९/६/२४ गते प्रकाशित रा.प.प्रथम र रा.प.द्वि. श्रेणीका (प्राविधिक/अप्राविधक) तर्फका विज्ञापनहरु (खुला/आ.प्र.)मा काठमाण्डौ उपत्यका दरखास्त संकलन केन्द्रमा दरखास्त फाराम बुझाउने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/१७ निजामती सेवा पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०६/२९ अप्राविधिक (न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद) सेवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदहरुको आ.व.२०७०/०७१ को विज्ञापन देखि लागू हुने परीक्षा योजना र पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०६/२४ नातेदारवाट प्रश्नपत्र परिमार्जन र उत्तरपुस्तिका परिक्षण भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०५/१३ शाखा अधिकृत वा सो सरहको अप्राविधिक पदहरुको प्रारम्भिक परीक्षा सञ्चालनमा OMR answer sheet प्रयोग सम्बन्धी विशेष सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९.०४.  अन्तर्वार्ता सुचिबाट नाम हटाईएको |  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०४/२९ नतिजा संशोधन सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०४/२६ पुरस्कारको लागि सिफारिश गरिएको बारे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०४/२१ पुरस्कार दावी उपर विरोध गर्ने बारे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०४/०५ निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०४/०५ निजामती सेवा पुरस्कार दावी गर्ने बारेको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०३/०३ लोक सेवा आयोगको ६२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।०२।१० आयोगको मिति २०६८।११।२४ को बुलेटिन तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित खरिदार वा सो सरह पदका परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०१/१३ जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको परीक्षा केन्द्र परिवर्तन भएको सुचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।१।७ २०६८।१२।२९ गते प्रकाशित विज्ञापनमा शैक्षिक योग्यता सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८।१२।३० रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुको सबै क्षेत्रीय निर्देशनालयहरुबाट प्रकाशित विज्ञापन नम्बर सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८।१२।१२ स्वास्थ्य सेवाका सहायक पाँचौ तह खुला तर्फका विज्ञापनहरु रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१२/०५ निजामती सेवा पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/१७ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको  विद्यालय निरीक्षक पदको परीक्षा केन्द्रमा रोल नम्बर सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/१४ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरी, जुनियर इलेक्ट्रिसियन पदको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१०/२६ लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय जलेश्वरको लिखित परीक्षाको नतिजामा रोल नं. सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१०/२६ मिति २०६८।१०।२५ गते प्रकाशित विज्ञापनहरुको दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त बुझाउने म्याद सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१०/२५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरी सहायक इलष्ट्रेटर र सहायक डिजाईनर पदहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१०/२५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरी कम्प्युटर सीप परीक्षणको परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०९/२८ प्रेस विज्ञप्ति डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८।०९।२६ ना.सु. (अप्राविधिक) पदको दरखास्त दर्ता गर्ने कार्यालयहरुलाई विशेष सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८।०८।०९ दक्ष/विज्ञको सूची (रोष्टर) मा नाम समाबेश गर्ने सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०७/१८ रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी खुला प्रतियोगिता ना.सु. वा सो सरह पदको नयाँ परीक्षा प्रणाली एवम् पाठ्यक्रम सम्बन्धमा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१२/०५ निजामती सेवा पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८।०४।२४ निजामति पुरस्कारको निवेदन उपर उजुररी गर्ने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८।०४।१६ निजामती पुरस्कार सम्वन्धमा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०२/२० पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली र्सर्वेक्षण प्रश्नावली डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०२/०१ प्रेश विज्ञप्ति डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०९/११ रा. प. अनं. व्दितीय श्रेणी खुला प्रतियोगिता खरिदार वा सो सरह पदको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नमुना प्रश्नपत्र समावेश गरिएको सम्बन्धमा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०७/२५ सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०७/२५ परीक्षा केन्द्र सच्याइएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०६/२६ परीक्षा दस्तुरको दर रेट परिवर्तन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०४/१४ लेख रचनाको लागि अनुरोध डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०३/१६ ना.सु. पदको परीक्षा समय सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/११ पाठ्यक्रममा लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ समावेश गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/०७/२२ लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६५/०६/२८ प्रारम्भिक परीक्षाको दरखास्त फारामको लागि यहाँ Click गर्नुहोस् डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/११/१५ दक्ष/विज्ञहरुको विवरण (रोष्टर) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/०९/१८ पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदलको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/०९/०४ समावेशी तर्फका उम्मेदवारहरुले थप कागजातहरु समेत पेश गर्नु पर्ने डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/०३/०३ निजामति कर्मचारीको बढुवा सिध्दान्त र व्यवहार डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/०१/१० प्रेस-विज्ञप्ति डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६३/१२/२१ पदसंख्या थप गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस