लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।६।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७३५३-१७३५७/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी स.व्य.अ./स.स.अ./स.अ. पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।६।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७३५१-१७३५२/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी स.अ.अ./स.वै.अ. पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।६।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७३४६-१७३५०/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी) र १७४४० (पि.क्षे.), वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०३ लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५०२/१५५०७/०७२–७३ (खुला र समावेशी), विभिन्न सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।६।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७३४०-१७३४५/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी सहायक वन अधिकृत पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७३३५-१७३३९/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि.समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७३३४/०७२।७३ (खुला), कृषि सेवा, कृषि इञ्जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी कृषि इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/२७ लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७३२८-१७३३३/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), कृषि. सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७३२५-१७३२७/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), कृषि. सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी माटो विज्ञ पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8  Next   Last