लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६६/११/१३ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९६६-२०६६/०६७, कृषि, कृषि प्रसार समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, आ‍‍.प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/१२ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९६५-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, एगृ.इरिगेशन समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, आ‍‍.प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/११ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९६२-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजि समूह, हाइड्रो जियोलोजि उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, आ‍‍.प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/१० आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९६१-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजि समूह, जनरल जियोलोजि उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, आ‍‍.प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/७ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९५९-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/०६ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९५८-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रो पावर उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/०५ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९५७-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/०४ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९५६-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/०२ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९५५-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, आ.प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/९/२७ सूचना न‍‌‌म्बर १/२०६६/०६७, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) , शाखा अधिकृत, प्रारम्भिक परीक्षा डाउन्लोड गर्नुहोस