लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६६/११/२५ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९७५,९७६-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरि उपसमूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ‍.प्र. र खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/२४ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९७३,९७४-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ‍.प्र. र खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/२३ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९७२-२०६६/०६७, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्या‌ङ्क समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/२१ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३०४-२०६६/०६७ (आ‍.प्र), परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सह सचिव डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/२० आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३०३-२०६६/०६७ (खुल्ला), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजपत्राकित प्रथम श्रेणी, सह सचिव सरह डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/१९ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३०२-२०६६/०६७ (खुल्ला), न्याय सेवा, कानून समूह, राजपत्रा‌‍कित प्रथम श्रेणी, सह सचिव डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/१८ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९६९,९७०-२०६६/०६७, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, आ‍‍.प्र./महिला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/१८ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३०१-२०६६/०६७ (खुल्ला), न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राकित प्रथम श्रेणी, सह सचिव सरह डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/१७ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९६८-२०६६/०६७, वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, आ‍‍.प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/१५ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९६७-२०६६/०६७, वन, जनरल फरेष्ट्रि, रा.प. प्रथम श्रेणी प्राविधिक, आ‍‍.प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस