लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६६/१२/४ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९८६-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ. प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/०४ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३१२, १३१३-२०६६/०६७ (समावेशी र खुल्ला), न्याय सेवा, कानून समूह, राजपत्रा‍कित द्बितीय श्रेणी, उपसचिव डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/३ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९८५-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ. प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/०३ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३०९, १३१०, १३११-२०६६/०६७ (समावेशी र खुल्ला), न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्रा‍कित द्बितीय श्रेणी, उपसचिव सरह डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/२ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९८४-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/२ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९८३-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ. प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/०२ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३०५,१३०६,१३०७-२०६६/०६७ (आ‍.प्र, समावेशी र खुल्ला), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सह सचिव डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/१ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९८२-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/२९ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९७९,९८०,९८१-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ‍.प्र., समावेसी (महिला) र खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/११/२९ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९७७,९७८-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ‍.प्र. र समावेसी (महिला) डाउन्लोड गर्नुहोस