लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६६/१२/११ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९९७,९९८-२०६६/०६७, कृषि सेवा, बागबानी समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ.प्र र समावेशी (महिला) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/१० आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९९५,९९६-२०६६/०६७, कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ.प्र र खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/९ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९९४-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, एग्रि इरिगेशन समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ.प्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/७ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९९३-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ.प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/६ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९९१-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजीयोलोजी उपसमूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/०६ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३१६, १३१७-२०६६/०६७ (आ‍‍‍‌ प्र र समावेशी), परराष्ट्र सेवा, राजपत्रा‍कित द्बितीय श्रेणी, उपसचिव डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/०५ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३१४, १३१५-२०६६/०६७ (समावेशी र खुल्ला), न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपत्रा‍कित द्बितीय श्रेणी, उपसचिव डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/५ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९९०-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ. प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/५ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९८९-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/४ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९८७-२०६६/०६७, इन्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ. प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस