लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६६/१२/२५ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १००७,१००८-२०६६/०६७, वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ.प्र., महिला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/२५ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३२७,१३२८-२०६६/०६७ (आ‍‍‍‌.प्र. र समावेशी ), प्रशासन सेवा, राजश्र समुह राजपत्रा‍कित द्बितीय श्रेणी, उपसचिव डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/२४ आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३२४,१३२५,१३२६-२०६६/०६७ (आ‍‍‍‌.प्र. समावेशी र खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समुह राजपत्रा‍कित द्बितीय श्रेणी, उपसचिव डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/२० आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १३१८,१३१९,१३२०,१३२१,१३२२,१३२३ -२०६६/०६७ (आ‍‍‍‌.प्र. समावेशी र खुला), प्रशासन सेवा, सा‍.प्र. समुह राजपत्रा‍कित द्बितीय श्रेणी, उपसचिव डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/१८ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १००५,१००६-२०६६/०६७, कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ.प्र., खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/१६ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १००४-२०६६/०६७, कृषि सेवा, एगृ.इको‍.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ.प्र. डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/१४ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १००३-२०६६/०६७, कृषि सेवा, बाली स‌‌‌ंरक्षण समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, महिला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/१४ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १००२-२०६६/०६७, कृषि सेवा, बाली बिकास समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/१३ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १०००,१००१-२०६६/०६७, कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड.डे.डे. समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, आ.प्र., महिला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/१२/१२ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९९९-२०६६/०६७, कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प. द्बितीय श्रेणी प्राविधिक, खुला डाउन्लोड गर्नुहोस