परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७२।१२।७ आयोगको वि.नं.१७३७२–१७३७६/०७२–७३ (खुला/समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, विद्यालय निरीक्षक पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१२।७ आयोगको वि.नं.१६५४४–१६५५०/०७२–७३ (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, अप्राविधिक शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको दिपायलको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१२।०५ परीक्षा केन्द्र धनकुटा राखी केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७३७२–१७३७६/०७२–७३ (खुला/समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, विद्यालय निरीक्षक पदको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१२।०४ परीक्षा केन्द्र धनकुटा राखी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५४४–१६५५०/०७२–७३ (खुला/समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/०१ आयोगको वि.नं.१६५४४-१६५५०/०७२-७३ (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन तोकिएको पोखराको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/१ आयोगको वि.नं.१६५४४-१६५५०/०७२-७३ (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन तोकिएको सुर्खेतको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/२६ स्वास्थ्य सेवको विभिन्न सेवा समूहको सातौ र आठौ तहको परिक्षा केन्द्र कायम गरिएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/१५ Online बाट नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने सबै उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/१२ Online बाट नायव सुब्बा वा सो सरह पदको दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने सबै उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/१२ Online बाट नायव सुब्बा वा सो सरह पदको हेटौडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने सबै उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Next   Last