परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७२।१२।२२ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७२–७३ (खुला/समावेशी) रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुव्वा वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा र लहान राखेका उम्मेद्वारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१२।१७ आयोगको वि.नं.१७३७२-१७३७६ /०७२-७३(खुला र समावेशी, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/१७ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राख्ने उमेदवारको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/१५ आयोगको वि.नं.१७३७२-१७३७६ /०७२-७३(खुला र समावेशी, नेपाल शिक्षा सेवा, शि.प्र. समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको पोखरा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/१४ सुर्खेतको वि.नं.१४२०२-१४२०७/०७२-७३ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.सु.वा सो सरह(अप्राविधिक) पदको लागि दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाका लागि भवन कायम भएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/१४ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तरगतको अनुसन्धान सहायक पदको लागि सुर्खेत केन्द्र राखी दरखास्त फाराम भर्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१२।१२ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सहायक पदको लागि दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१२।११ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सहायक पदको लागि पोखरा परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१२।०७ लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १६५४४-१६५५०/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह(अप्राविधिक) पदको काठमाडौं, परीक्षा केन्द्र हुने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/७ आयोगको वि.नं.१७३७२-१७३७६ /०७२-७३(खुला र समावेशी, नेपाल शिक्षा सेवा, शि.प्र. समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको सुर्खेतको परीक्षा भवन कायम डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Next   Last