परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३/०१/०७ २०७३/०१/०७ - म.क्षे.नि., कमलपोखरी, बि.नं. ११३०२-११३०८/०७२-०७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक)‚ नायव सुब्बा वा सो सरह पदकेा परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०१।०७ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), स्वास्थ्य सेवा पाचाै तहका विभिन्न पदको परीक्षाा भवन कायम गरिएकाे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०१/०६ राप्ती अञ्चल कार्यालय,दाङ, बि.नं. १४२०२-१४२०७/०७२-०७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक)‚ नायव सुब्बा वा सो सरह पदकेा परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०१/०६ राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, ना.सु.वा सो सरहका प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवा, पाँचौं तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सर्खेतको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/६ नारायणी अञ्चल कार्यालय,हेटैाडा, बि.नं. ११३०२-११३०८/०७२-०७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक)‚ नायव सुब्बा वा सो सरह पदकेा परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/५ मेची अञ्चल कार्यालय,इलाम, बि.नं. १०००२-१०००८/०७२-०७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक)‚ नायव सुब्बा वा सो सरह पदकेा परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/२९ प.क्षे.नि. पोखराको बि.नं. १२९०२-१२९०८/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी)‚ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक)‚ नायव सुब्बा वा सो सरह पदको दोस्रो चरणको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/२८ लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यालय,बागलुङ, बि.नं. १२९०२-१२९०८/०७२-०७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक)‚ नायव सुब्बा वा सो सरह पदकेा परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/२८ लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाकेा, वि.नं.१४२०२–१४२०७/०७२–७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक)‚ नायव सुब्बा वा सो सरह पदकेा परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१२।२८ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५०२–१५५०७/०७२–७३ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र दिपायल राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेद्वारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Next   Last