परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।१।१६ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५१०-१५५१५/०७२-७३, रा.प. अन द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०१।१६ सगरमाथा अञ्चल कार्यालय दिक्तेलको वि.नं. १०९५६–१०९६१/२०७२–७३ (खुला/समावेशी) रा.प.अनंकित द्वितिय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको दिक्तेल र लहानको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
2073.01.15 लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय,बुटवल, बि.नं. १२९०२-१२९०८/०७२-०७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक)‚ नायव सुब्बा वा सो सरह पदकेा परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०१।१५ मेची अञ्चल कार्यालय इलामको वि.नं. १०६०५–१०६११/२०७२–७३ (खुला/समावेशी) रा.प.अनंकित द्वितिय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।१।१४ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तह तथा रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तर्फका पदहरुको काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०१।१४ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १००१२–१००१८/०७२–७३, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।१।१२ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौ तहका विभिन्न पदहरूको दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०१/०८ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक)तथा स्वास्थ्य सेवा पाचाै तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/९ जनकपुर अञ्चल कार्यालय,जलेश्वर, बि.नं. ११३०२-११३०८/०७२-०७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक)‚ नायव सुब्बा वा सो सरह पदकेा परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/९ महाकाली अञ्चल कार्यालय,महेन्द्रनगर, बि.नं. १५५०२-१५५०७/०७२-०७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक)‚ नायव सुब्बा वा सो सरह पदकेा परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Next   Last