परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।१।२४ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं. ११३१५-११३२१/०७२-७३ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा केन्द्रगत नामावली डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।१।२१ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं. ११३१५-११३२१/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/२२ महाकाली अञ्चल कार्यालय,महेन्द्रनगर, बि.नं. १६१०२-१६१०९/०७२-७३(खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)‚ खरिदार वा सो सरह पदकेा प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/२२ नारायणी अञ्चल कार्यालय,हेटैाडा, बि.नं. १२५५५-१२५६१/०७२-७३(खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)‚ खरिदार वा सो सरह पदकेा प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/२१ जनकपुर अञ्चल कार्यालय,जलेश्वर, बि.नं. १२२०५-१२२१०/०७२-७३(खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)‚ खरिदार वा सो सरह पदकेा प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/२१ धवलागिरी अञ्चल कार्यालय,बाग्लुङ्ग, बि.नं. १३८५४-१३८५९/०७२-०७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)‚ खरिदार वा सो सरह पदकेा परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०१/१७ राप्ती अञ्चल कार्यालय,दाङ, बि.नं. १४८०४-१४८०९/०७२-७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)‚ खरिदार वा सो सरह पदकेा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०१/१७ जुम्लाकाे वि.नं.१५१५४-१५१६०/०७२-७३ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्रा.) पदका लागि डाेल्पा परीक्षा केन्द्र, हुम्ला परीक्षा केन्द्र र जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम भरी स्विकृत भएका सम्पुर्ण उम्मेदवारहरूकाे परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०१/१७ प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १२९१२-१२९१७/०७२-७३(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अप्राविधिक खरिदार वा सो सरह पदकाे प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/१७ सुर्खेतको वि.नं.१४२११-१४२१७/०७२-७३ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्रा.) पदका लागि परीक्षा भवन तोकिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next   Last