परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३/२/११ स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, रा.अ.अनं.द्वितीय श्रैणी(प्राविधिक)को बिभिन्न पदहरुमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनबाट दरखास्त दिने सम्मूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/११ स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, रा.अ.अनं.द्वितीय श्रैणी(प्राविधिक)को बिभिन्न पदहरुमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनबाट दरखास्त दिने सम्मूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/११ स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, रा.अ.अनं.द्वितीय श्रैणी(प्राविधिक)को बिभिन्न पदहरुमा बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनबाट दरखास्त दिने सम्मूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/१० सुर्खेतको विज्ञापनका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार सरहका विभिन्न प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवा, चौथो तहका पदका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।१० मेची अंचल कार्यालय, इलामको विभिन्न सेवा, समूह रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी र स्वास्थ्य सेवा चौथो तहको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।१० पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाका विभिन्न सेवा, समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवा चौथो तहका पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।२।७ कर्णाली अञ्चल कार्यालय‚ जुम्लाको स्वास्थ्य सेवा‚ चौथो तह तथा राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी (प्राविधिक)‚ खुला र समावेशी विभिन्न पदहरूको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना . डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।२।७ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह तथा स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका विभिन्न पदहरूको दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०२/०७ प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १३११३-१३१७६/०७२-७३(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी/स्वास्थ्य सेवाको चौथाे तह प्राविधिक खरिदार वा सो सरहका विभिन्न पदहरुकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।१।१६ लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय,बुटवल, बि.नं. १३५०४-१३५१०/०७२-०७३ (खुला/समाबेशी)‚ रा.प. अन द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next   Last