परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९।०१।२८ आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको ना. सु. वा सो सरह (प्राविधिक) पदको परीक्षा केन्द्र स‌ंशोधन गरिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१/२६ परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९-०१-२५ आयोगको, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको प्राविधिक ना.सु. वा सो सरह (प्राविधिक) पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०१/२१ आयोगको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (समावेशी र खुला) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहायक पाँचौ (आ.प्र.मात्र) तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र/भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।१।१८ आयोगको पू.क्षे.नि., धनकुटाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु वा सो सरह (प्राविधिक)  पदको  परीक्षा  भवन कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९-०१-१४ आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ५०८/०६८–६९(खुला), नायब सुव्वा वा सो सरहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०१/०६ लोक सेवा आयोग, म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं‌.१५०७/०६८-६९ (ना.सु. वा सो सरह खुला) को परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०१/०५ लोक सेवा आयोग, म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं‌.१५०२-१५०६/०६८-६९ (ना.सु. वा सो सरह समावेसी)को परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०१/०४ आयोगको सु‍ प क्षे नि दिपायलको नायब सुब्वा (अप्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।०१।०३ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको ना. सु. वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस