परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९/०३/०१ आयोगको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १५११-१५१६/०६८-६९  खरिदार वा सो सरहका समावेशी तर्फको परीक्षा भवन कायम गरिएको । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/२/३२ आयोगको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।२।२९ आयोगको पूक्षेनि, धनकुटाको खरिदार वा सो सरह(अप्राविधिक) पदको परीक्षा भवन पूर्ववत कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०२/२४ आयोगको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको खरिदार वा सो सरहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/२/२३ आयोगको सुदूर पश्चिमाश्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको खरिदार वा सो सरह प्राविधिक विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९-०२-२३ आयोगको, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको प्राविधिक खरिदार वा सो सरह (प्राविधिक) पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०२/२१ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको खरिदार वा सो सरह (प्राविधिक) विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०२/२१ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी संशोधित सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।२।१७ आयोगको पूक्षेनि, धनकुटाको खरिदार वा सो सरह(प्राविधिक) पदको परीक्षा केन्द्र(भवन) तोकिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।२।१ आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको खरिदार वा सो सरह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस