परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९/०५/१२ शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि दिपायल केन्द्र राखि दरखास्त वुझाउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०५/१० आयोगको म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि. नं. ७७६/०६८-६९(खुला),शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अफसेट प्रेसम्यान पदको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०५/१० शाखा अधिकृत वा सो सरह(अप्राविधिक) पदहरुको प्रारम्भिक परीक्षामा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०५/०८ आयोगको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतबाट लिइने शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक), पदको प्रारम्भिक परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०५/०५ शा.अ. वा सो सरह (अप्राविधिक), पदको क्षे. नि. पोखराबाट लिइने प्रारम्भिक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।५।५ आयोगको शाखा अधिकृत वा सो सरह(अप्राविधिक), पदको पू. क्षे. नि. धनकुटावाट लिईने प्रारम्भिक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकीएको सम्वन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०३/१४ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको सहायक पाँचौ तह, स्वास्थ्य सेवा, हे‌. ई. समूह, हेल्थ असिस्टेण्ट पद (आ.प्र.) को परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९-०३-०६ आयोगको, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०३/०४ आयोगको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १५१७/०६८-६९खरिदार वा सो सरहका खुलातर्फको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०३/०४ आयोगको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १५०८-१५१०/०६८-६९ राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी अप्राविधिक आ.प्र.तर्फको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस