परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९।१२।२२ लोक सेवा आयोग म.क्षे.नि.काठमाडौंको वि.नं.५०२–५०८(समावेशी र खुला),ना.सु. वा सो सरहको काठमाडौं केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
मिति २०६९/१२/२३ लोक सेवा आयोग पू.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं. २–८/०६९–०७०, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।१०।२७ (लोक सेवा आयोग म.क्षे. नि.)-शाखा अधिकृत तथा विद्यालय निरीक्षक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१०/२५ म.प.क्षे.नि.सुर्खेत - रा.प.तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) र विद्यालय निरीक्षक (प्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१०/२१ प.क्षे.नि. पोखरा- रा.प.तृतीय श्रेणी, वि.नि. (प्राविधिक ) तथा शा.अ. वा सो सरह (अप्राविधिक) विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।१०।२३ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको शा.अ.वा सो सरह (प्रविधिक/अप्रविधिक) पदहरुको निम्न वि.नं. हरुमा दरखास्त फाराम भरी दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१०/१८ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको शाखा अधिकृत वा सो सरह(अप्राविधिक) पदहरुको निम्न वि.नं. हरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१०/१८ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. २६०८–२६१३/०६९–०७०, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, विद्यालय निरीक्षक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९-७-१९ म.क्षे.नि.को वि.नं.७२९,७३०,७३१,७३२,७३३-०६८–६९(समावेशी) र वि.नं.७३४-०६८–६९(खुला,विविध सेवा,रा.प.अनं.प्र श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/६/९ लोक सेवा आयोग म.क्षे.नि. कमलपोखरीको बि.नं. ५०१।०६९।७० (बढुवा) अनुसार प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूह,टाईपिष्ट ना.सु./खरिदार पदको वेग परीक्षा डाउन्लोड गर्नुहोस