परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७०।१।३१ लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि., दिपायलको, रा.प.अनं. व्दितिय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०१/१७ लोक सेवा आयोग म.क्षे.नि.–ईलेक्टिसियन पदको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०१/१५ प.क्षे.नि. पोखराको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक ना.सु. सरह विभिन्न पद (खुला तथा समावेशी) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।१।१० लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि., दिपायलको, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु.वा सो सरह (प्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।०१।०८ लोक सेवा आयोग म.क्षे. नि. कमलपोखरी काठमाडौंको प्राविधिक ना.सु.वा सो सरहको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/१/९  म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक ना.सु.वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/१/५ लोक सेवा आयोग पू.क्षे.नि. धनकुटाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक ना.सु. वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।१।५ सु.प.क्षे.नि., दिपायलको वि.नं. २००२–२००६/०६९–७० (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु.वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१२/२७ म.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं.१५०२-१५०६/०६९-७०(खुला/समावेशी) अनुसार रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.सु.वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१२/२७ प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १००२ – १००७/०६९-७० (खुला तथा समावेशी ), रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Next   Last