परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३/२/२६ सुर्खेतको वि.नं.१४२०८-१४२१६/०७२-७३ (आप्र., खुला र समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्रा.) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।२५ सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खोटाङ, दिक्तेलको वि.नं. १०९५२–१०९६१/०७२–७३ (आ.प्र., खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), विभिन्न सेवा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।२४ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००९–१००१८/०७२–७३ (आ.प्र., खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), विभिन्न सेवा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/२० सुर्खेतको वि.नं.१४४५७/०७२-७३(खुला), नेपाल वन सेवा, हातिसार समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, दरोगा पदका लागि दरखास्त भर्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/१४ लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवातर्फको चौथो तहका प्राविधिक पदहरुमा बुटवल केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/१४ स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, रा.अ.अनं.द्वितीय श्रैणी(प्राविधिक)को बिभिन्न पदहरुमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनबाट दरखास्त दिने सम्मूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/१४ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवातर्फको चौथो तहका प्राविधिक पदहरुमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/१३ स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, रा.अ.अनं.द्वितीय श्रैणी(प्राविधिक)को बिभिन्न पदहरुमा हेटौडा परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनबाट दरखास्त दिने सम्मूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/१३ स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, रा.अ.अनं.द्वितीय श्रैणी(प्राविधिक)को बिभिन्न पदहरुमा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनबाट दरखास्त दिने सम्मूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/१३ स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, रा.अ.अनं.द्वितीय श्रैणी(प्राविधिक)को बिभिन्न पदहरुमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनबाट दरखास्त दिने सम्मूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8  Next   Last