परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३/३/७ नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौडा, बि.नं. १२५५२-१२५६१/०७२-७३(आ.प्र.,खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)‚ खरिदार वा सो सरह पदकेा दोस्रो चरण परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।८ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं. ११३०९-११३१४/०७२-७३ (आ.प्र.) तथा वि.नं. ११३१५-११३२१/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/३/७ जनकपुर अञ्चल कार्यालय महोत्तरी,जलेश्वर, बि.नं. १२२०२-१२२१०/०७२-७३(खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)‚ खरिदार वा सो सरह पदकेा दोस्रो चरण परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।०६ मेची अंचल कार्यालय, इलामकाे वि.नं‍.१०६०२–१०६११।०७२।७३ (अा.प्र.,खुला र समावेशी) रा‍.प.अनं.द्वितीय श्रेणी खरिदार वा साे सरह पदकाे द्वितीय चरणकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/३/६ जुम्लाको वि.नं.१५१५२-१५१६०/०७२-७३(आप्र., खुला र समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।६ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५०८–१५५१५/०७२–७३ (आ.प्र.,खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र दिपायल राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेद्वारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/३/३ महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०२–१६१०९/०७२–७३ (आ.प्र., खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/३/१ धवलागिरी अंचल कार्यालय,बागलुङ, बि.नं. १३८५४-१३८५९/०७२-७३(खुला/समाबेशी)‚ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)‚ खरिदार वा सो सरह पदकेा दोस्रो चरण परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०२/३० राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङको वि.नं. १४८०२–१४८०९/०७२–७३ (आ.प्र., खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), विभिन्न सेवा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०२/३० पोखराको वि.नं.१२९०९-१२९१७/०७२-७३ (आप्र., खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7  Next   Last