परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७२।१०।२८ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी(प्रा.) तर्फका सेवा, समूह, उपसमूहका पदहरूकाे अा.प्र., खुला तथा समावेशीतर्फकाे प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
Online बाट वि.नं.१६५४४–१६५५०/०७२-७३,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने सम्पूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१०।१५ Online बाट वि.नं.१६५४४–१६५५०/०७२-७३,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने सम्पूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१०।१५ Online बाट वि.नं.१६५४४–१६५५०/०७२-७३,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने सम्पूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।१०।१३ लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६५४४-१६५५०/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी,काठमाडौं केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
2072.10.12 २०७२।१०।१२ - लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६५४४-१६५५०/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा पाेखरा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१०/१३ Online बाट वि.नं.१६५४४–१६५५०/०७२-७३,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको हेटौडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने सम्पूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१०/१३ Online बाट वि.नं.१६५४४–१६५५०/०७२-७३,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने सम्पूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१०/१३ Online बाट वि.नं.१६५४४–१६५५०/०७२-७३,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने सम्पूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१०/१३ Online बाट वि.नं.१६५४४–१६५५०/०७२-७३,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने सम्पूर्ण उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Next   Last