परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७२/११/१२ Online बाट नायव सुब्बा वा सो सरह पदको दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने सबै उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/१२ Online बाट नायव सुब्बा वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने सबै उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/१२ Online बाट नायव सुब्बा वा सो सरह पदको महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिने सबै उमेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/११ बि.नं.१२९०२-१२९०८/०७१-०७२(खुला र समावेशी) एकीकृत र संयुक्त,रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखी अनलाइन (Online) बाट दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।११।१० लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५०२–१५५०७/०७२–७३ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र दिपायल राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।११।१० लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।११।०९ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७२–७३ (खुला,समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु. वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र इलाम राखी onlineबाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।११।०९ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७२–७३ (खुला,समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु. वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र धनकुटा र सिरहा जिल्लाको लहान केन्द्र राखी onlineबाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।११।०९ वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदमा पाेखरा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/९ Online बाट वि.नं.१४२०२-१४२०७/०७२-७३ (खुला/समावेसी),ना.सु. वा सो सरह पदको सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने सम्पूर्ण उमेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Next   Last