परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३/६/१० नेपाली सेना, प्रा.उ.से., लेखा स.से. र प्राड उ.से. तर्फको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।६।५ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं.११३०१/०७३–७४ (आ.प्र.), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी टाइपिष्ट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।२४ लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं.१०००१/०७३–७४ (आन्तरिक), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी टाइपिष्ट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको सूचना नं. ८५/०७३–७४ अनुसार स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न समूह, उपसमूह, नवौं तह, आ.प्र. तथा खुलातर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/४/३१ नेपाल प्रहरी सेवा प्राविधिक समूह (नेपाल प्रहरी अस्पताल र केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला) तर्फको देहाय वमोजिमका पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा तपशिल वमोजिमका मिति समय र परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/४/५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको सूचना नं. २९७/०७२–७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा तर्फको एघारौं र नवौं तहका पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षाा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।२० लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं.१५६५५/ ०७२-७३(खुला) नेपाल वन सेवा, हातिसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सुब्बा पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/३/१९ सुर्खेतको वि.नं.१४३८८-१४३८९/ ०७२-७३(खुला/महिला) नेपाल वन सेवा, हातिसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सुब्बा पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।१५ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं. ११६२८-११६३१/०७२-७३, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प्रा.स. तथा वि.नं. ११५११-११५१२/०७२-७३, वन सेवा, हात्तीसार समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सुब्बा पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।११ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं. ११३१५-११३२१/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्रगत नामावली डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last