दरखास्त

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७२/११/१४ सेवा, समूह/उपसमूह परिवर्तन गर्नुपेर्न उमेदवारहरुले आयोगबाट लिइने परीक्षामा सम्मिलित हुँदा भर्नुपर्ने दरखास्त फराम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०६/२० कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम (ने. स्वा.से.नि. २०५५ को नियम ६७(३)सँग सम्बन्धित) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०६/२५ कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा तथा जेष्टता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम (नि.से.नि., २०५० को नियम ७४(३) सँग सम्बन्धित) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०९/२६ एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतको परिक्षाका लागि निर्धारण गरिएको दरखास्त फारम (शाखा अधिकृत, ना.सु. र खरिदार वा सो सरहका समावेशी र खुला तर्फका पदका लागि) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/६/२८ दरखास्त फाराम (खुला र आ.प्र.का लागि) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६६/६/२७ कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा गरिने वढुवाको समायोजनको प्रयोजनका लागि दरखास्त फाराम (नि.से.नि., २०५० को परिच्छेद १० नियम ७४ मा आधारित) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/०८/२६ कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा गरिने वढुवाको दरखास्त फाराम (नि.से.नि., २०५० को परिच्छेद १० नियम ८७ ख. मा आधारित) डाउन्लोड गर्नुहोस