विज्ञापन

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६७।१०।२८ आयोगको सगरमाथा अञ्चल कार्यालय दित्तेःलको, बिज्ञापन न‍‌‌म्बर १९३-१९७-२०६६/०६७( आ.प्र., समावेसी र खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणि, सहलेखापाल पदको परीक्षाको लिखित परीक्षा नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/१०/२६ विभिन्न सेवाका प्राविधिक रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी र स्वास्थ्य सेवा सहायक पाँचौ तहका विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/१०/१२ विभिन्न सेवाका अप्राविधिक ना.सु.वा सो सरहका विज्ञपनहरुको पद थप सम्बन्धि सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७।१०।९ आयोगको मेची अञ्चल कार्यालय इलामको, बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ११०-११७-२०६६/०६७ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणि, खरीदार सरह ( आ.प्र., समावेसी र खुला) लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०९/२८ संसद सेवाको अप्राविधिक ना.सु.पदका छुट विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०९/२८ विभिन्न सेवाका अप्राविधिक ना.सु.पदका विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०८/२९ कार्य क्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना, कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा गरिने पदको सूचना, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) आ.प्र., समावेशी र खुला पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०६/२७ राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक/अप्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तह का पदको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०४/०५ प्रारम्भिक परिक्षा, राजत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७।३।३ अन्तर्वार्ता सूचीबाट नाम हटाइएको डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 3 4 5 6 7 8 9  Next   Last