विज्ञापन

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६८/०७/३० विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका प्राविधिक पदहरुका बढुवा सुचना साथै आप्र, समाबेसी र खुला प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०६/२७ आयोगबाट मिति २०६८।६।२५ मा प्रकाशित कार्यक्षमता मूल्यांकनको बढुवा सूचना अन्तर्गत बढुवा सूचना नं. ५५/०६८–६९ मा शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अंग्रेजी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी पदको बढुवा सूचना रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०६/२५ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुका बढुवा सुचना साथै आप्र, समाबेसी र खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन, एवं स्वास्थ्य सेवाको एघारौं र नवौं तहका विभिन्न पदको बढुवाको सुचना र आप्रको लागि विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०५/२८ वन सेवाका हात्तीसार समूह, माहुत र नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, गेम स्काउट श्रेणी विहीन पदको (समावेशी र खुला) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/४/२१ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ, बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ३०४८-३०५४/०६७/०६८, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, (समावेसि र खुला ) शाखा अधिकृत पदको लिखित परिक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०४/०४ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदको प्रारम्भिक परीक्षा सम्बन्धी सुचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०४/०४ टाइपिष्ट पदहरुमा बढुवाका लागि फारम भर्ने सुचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/१२/३० रा.प.अनंकित द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक) आ.प्र., समवेशि र खुला र स्वस्थ्य सेवाका चौथो तहका पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/१२/०९ रा.प.अनं.द्बितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह अप्राविधिक तर्फको पद थप सम्बन्धि सुचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/११/२४ रा.प.अनंकित द्बितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरहको आ.प्र.,समावेशी र खुला पदको लिखित परीक्षाको विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 2 3 4 5 6 7 8 9  Next   Last