विज्ञापन

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६९/११/०९ स्वास्थ्य सेवाको सहायक पाँचौं तह (आ.प्र.) तथा रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक (खुला र समावेशी) पदको पदथप सम्बन्धी सूचना  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१०/२४ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको विज्ञापन नम्बर १६८३/०६९–७० कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापनमा संशोधन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१०/२४ स्वास्थ्य सेवाका सहायक पाँचौं तह (आ.प्र.) र रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१०/१० रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पदथप सम्वन्धी सूचना  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/९/२५ रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०८/२७ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजन सम्बन्धी र (आप्र. समावेशी र खुला) प्रतियोगितात्मक परिक्षाको विज्ञापन  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/८/१ सच्याइएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/२८ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्रा.) कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजन सम्बन्धी सूचना र (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०७/१५ रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक र अप्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका नवौं तह कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा, कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा गरिने पद, आ.प्र. र खुलाको पदथप सम्बन्धी सूचना ।  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०६/२४ राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक/अप्राविधिक) पदको कार्य क्षमता मूल्यांकन बढुवाको सूचना, कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा गरिने पदको सूचना,आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन तथा स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ र नवौँ तहको कार्य क्षमता मूल्यांकन बढुवाको सूचना र आ.प्र. प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next   Last