विज्ञापन

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७०/६/२३ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुका बढुवा सूचनाका साथै आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन, एवं स्वास्थ्य सेवाको एघारौं र नवौं तहका विभिन्न पदको बढुवाको सूचना र आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०५/२६ वन सेवाको जनरल फरेष्ट्री समूह, वन रक्षक, श्रेणी विहीन पदको (खुला र समावेशी) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०४/३० टाइपिष्ट पदहरुमा बढुवा (आ.प्र.) को लागि फाराम भर्ने सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०३/२६ न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी मधेसी, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रको समेत थप गरिएको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०३/१२ स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तह र चौथो तह (प्राविधिक) खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।०२।०८ स्वास्थ्य सेवाका एघारौं, नवौं, आठौं र सातौं तहका खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।०१।११ रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) आ.प्र.,खुला र समावेशीको पदथप डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९।१२।२८ रा.प.अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) आ.प्र., खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/१२/१४ रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह, आ.प्र., खुला र समावेशीको पदथप डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/११/३० रा.प.अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) आ.प्र., खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next   Last