विज्ञापन

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७०/११/२८ रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) आ.प्र., खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१०/२८ स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तह तथा रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक आ.प्र.,खुला र समावेशी) पदको पदथप तथा छुट विज्ञापन सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/१०/२९ स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तह (आ.प्र., खुला र समावेशी) र रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/१०/०८ रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) खुला र समावेशी पदको पद थप सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०९/२४ रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०८/२७ रा.प तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहको विज्ञापन नम्बर संशोेधन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०८/२६ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अप्राविधिक पदहरुका बढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०७/२७ व्यवस्थापिका संसद सेवाको प्राविधिक अधिकृत पदको छुट विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०७/२७ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका प्राविधिक पदहरुका बढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन, एवं स्वास्थ्य सेवाको आठौँ र सातौँ तहका विभिन्न पदको बढुवाको सूचना साथै आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०७/०६ रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक/अप्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाको एघाराैं र नवौँ तहका जेष्ठता, कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवा, आ.प्र. र खुलाको पदथप सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8  Next   Last