विज्ञापन

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१/१०/४ राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तर्फका प्रकाशन हुन छुट भएका विज्ञापनहरु तथा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र खुला तर्फको पदसंख्या संशोधन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१०/२८  स्वास्थ्य सेवाको पाँचौ तहको र रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुको विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/९/३० राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा तथा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना साथै रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु वा सो सरह (खुला र समावेशी) पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/०८/२४ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना तथा एकीकृत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक (खुला र समावेशी) को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/७/२६  विभिन्न सेवाका रापत्रांकित तृतीय श्रेणीका प्राविधिक पदहरुका वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन, एवं स्वास्थ्य सेवाका आठौं र सातौं तहको विभिन्न पदको वढुवाको सूचनाको साथै आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/६/२९  विभिन्न सेवाका राजपत्राकिंत प्रथम र द्वितीय श्रेणीका प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुका वढुवा सूचनाका साथै आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन एवं स्वास्थ्य सेवाको एघारौ र नवौं तहका विभिन्न पदको वढुवाको सूचना र आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/४/२८ टाइपिष्ट पदहरुमा बढुवा (आ.प्र.) को लागि फाराम भर्ने सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१/१० स्वास्थ्य सेवा चौथो तह तथा रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार, आ.प्र.,खुला र समावेशीको थप विज्ञापन तथा पदथप सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/१२/२६ स्वास्थ्य सेवा, चौथो तह तथा रा.प.अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) आ.प्र., खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/१२/१२ रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह, आ.प्र.,खुला र समावेशीको थप विज्ञापन तथा पदथप सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7  Next   Last