विज्ञापन

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३/४/२७ टाइपिष्ट पदहरुमा बढुवा (आ.प्र.) को लागि दरखास्त फाराम भर्ने सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१२/२४ स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूह, चौथो तह र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा सो सरह (वढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/२६ राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/१०/२७ स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूहका पाँचौ तह तथा निजामतीतर्फ विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुको बढुवाको सूचनाका साथै आ.प्र., खुला तथा समावेशी पदहरुको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/९/२९ विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/८/२३ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/७/२५ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी प्राविधिक पदहरुका वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन एवं स्वास्थ्य सेवाको अाठाैं र साताैं तहका विभिन्न पदहरूको बढुवाको सूचना र आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/६/२७ विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुका वढुवा सूचनाका साथै आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन एवं स्वास्थ्य सेवाको एघारौं र नवौं तहका विभिन्न पदको बढुवाको सूचना र आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापनहरु डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१२/२५  स्वास्थ्य सेवा, चौथो तह तथा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) आ.प्र., खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/११/२७  रा.प.अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) को विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last